Management 2018-20

Management : 2018 – 20

VIJAY kishore JASHWANT
MR. VIJAY MULLAJI Vice President DR. KISHORE M. SHAH President MR. JASHWANT C. SHAH Vice President

Trustees for the year 2018 – 20

sarju rajan sanjog Parab shirish datar
MR. SARJU C. JHAVERI MR. RAJEN T. SHAH MR. SANJOG S. PARAB MR. SHIRISH J.

DATAR w.e.f.22.09.2019

Office Bearers : 2018 – 20

Moghe heman adani
MR. MAHIYAR G. DASTOORHon.Gen. Secretary MR. CYRUS LANGARANA Hon. Deputy Secretary
mahiyar gandhi
MR. HEMAN H. ADANIHon. Treasurer MR. T.V. KRISHNANHon. Treasurer

2 thoughts on “Management 2018-20”

  1. Pingback: pic 5678

Comments are closed.

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Your Phone(required)

    Memberships Type