Management 2018-20

Management : 2018 – 20

VIJAY kishore JASHWANT
MR. VIJAY MULLAJI Vice President DR. KISHORE M. SHAH President MR. JASHWANT C. SHAH Vice President

Trustees for the year 2018 – 20

sarju rajan sanjog Parab shirish datar
MR. SARJU C. JHAVERI MR. RAJEN T. SHAH MR. SANJOG S. PARAB MR. SHIRISH J.

DATAR w.e.f.22.09.2019

Office Bearers : 2018 – 20

Moghe heman adani
MR. MAHIYAR G. DASTOORHon.Gen. Secretary MR. CYRUS LANGARANA Hon. Deputy Secretary
mahiyar gandhi
MR. HEMAN H. ADANIHon. Treasurer MR. T.V. KRISHNANHon. Treasurer

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Your Phone(required)

    Memberships Type